Algemene leveringsvoorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70553149. Statutair gevestigd te (7951 ZC) Staphorst, aan het adres Hoefsmid 6A,

Artikel 1: Algemeen

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (hierna te noemen “opdracht”) tussen de partijen: RubzAutomotive.nl (hierna te noemen: “Opdrachtnemer” of “RubzAutomotive”) en een Opdrachtgever (hierna te noemen “Opdrachtgever”) waarop de RubzAutomotive deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2: De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3: De term “opdracht” verwijst naar de online, mondelinge of telefonische aanvraag welke in de door Opdrachtgever verstuurde vorm de criteria bevat welke de basis vormen van het traject. De opdracht maakt integraal deel uit van één van de samengestelde pakketten van RubzAutomotive of een eigen voorraadauto.
1.4: De term “traject” verwijst naar alle werkzaamheden die voortkomen uit de aan de Opdrachtnemer gevraagde opdracht.
1.5: Indien er geen strikte naleving van deze Leveringsvoorwaarden wordt verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden te verlangen.

Aan- en verkoopadvies

Artikel 2: De opdracht

2.1: De Opdrachtgever schakelt RubzAutomotive in op basis van één van de pakketten, diensten of werkzaamheden, welke via de website, per e-mail mondeling of telefonisch aangeboden zijn.
2.2: De opdracht is vrijblijvend totdat deze, voorafgaand aan het feitelijke traject, mondeling door beide partijen nader is bevestigd. Na deze nadere mondelinge bevestiging is de opdracht tevens een opdrachtbevestiging.
2.3: De criteria zoals in de opdracht zijn opgegeven door Opdrachtgever zijn leidend bij de uitvoering van het traject, maar uitdrukkelijk niet verplichtend, vanwege de mogelijkheid dat de opgegeven criteria, ook gaandeweg blijkend, niet haalbaar, relevant of redelijk zijn.
2.4: De opdracht kan niet eenzijdig door opdrachtgever, tussentijds, achteraf of met terugwerkende kracht aangepast, gewijzigd of herroepen worden.
2.5: Opdrachtgever verplicht zich met de mondelinge bevestiging van de opdracht volledig akkoord te gaan met de in de opdracht vermeldde criteria.

Artikel 3: Uitvoering, wijziging of aanpassing opdracht, prijsverhoging

3.1: Een ieder, welke statutair gemachtigd is om werkzaamheden namens RubzAutomotive uit te voeren, verplicht zichzelf het traject naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig alle gemaakte afspraken en overeenkomstig alle eisen van gedegen vakmanschap, uit te voeren.
3.2: Het traject wordt uitgevoerd binnen een vooraf besproken tijdsbestek, tenzij door beide partijen anders is overeengekomen.
3.3: RubzAutomotive is gerechtigd het traject in verschillende fasen uit te voeren en, als daar aanleiding voor is, het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.4: Indien het traject in fasen wordt uitgevoerd kan de Opdrachtnemer de uitvoering, van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
3.5: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren en afronden van het traject, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering en afronding van het traject benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de RubzAutomotive het recht het traject niet te starten of op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen het alsdan geldende uurtarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.6: Indien tijdens de uitvoering van het traject blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de criteria te wijzigen of aan te vullen, dan zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de criteria overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de criteria, daaronder begrepen de termijn van uitvoering.

3.7: Zonder daarmee in gebreke te komen kan RubzAutomotive een verzoek tot wijziging van de criteria weigeren, indien deze wijziging een onredelijke hoeveelheid extra werkzaamheden tot gevolg heeft.
3.8: Het traject vindt plaats tegen het uurtarief van €30,- excl. btw, indien er werkzaamheden en/ of geïnvesteerde tijd buiten de gestelde pakketten van RubzAutomotive vallen.

Artikel 4: Opschorting en voortijdige beëindiging van de opdracht

4.1: RubzAutomotive is bevoegd de uitvoering van het traject op te schorten of het traject voortijdig te beëindigen, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Leveringsvoorwaarden niet, niet volledig of en/ of niet tijdig nakomt;
 • na de start van het traject de Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever middels eisen die geen deel uitmaken van de overeengekomen criteria het traject frustreert;
 • door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer door RubzAutomotive kan worden gevergd, dat het traject tegen de oorspronkelijk condities uitgevoerd wordt.

4.2: Voorts is RubzAutomotive bevoegd het traject voortijdig te beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van verplichtingen onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd.
4.3: Indien RubzAutomotive tot opschorting of beëindiging over gaat, is het op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze (zijn) ontstaan.
4.4: Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is RubzAutomotive gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.5: Indien Opdrachtgever een mondeling overeengekomen en aldus bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

5.1: RubzAutomotive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor eigen rekening komt.
5.2: Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RubzAutomotive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is ben verplichtingen na te komen.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

6.1: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door RubzAutomotive is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om gefaseerd te factureren.
6.2: Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over openstaande bedragen een rente verschuldigd van een hoogte zoals die op dat moment wettelijk is vastgesteld. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 7: Afwijzing van aansprakelijkheid

7.1: RubzAutomotive beoordeelt de technische en optische toestand van een auto, zoals deze is op het moment dat de auto te koop wordt aangeboden. Deze beoordeling kan leiden tot een (aan)koopadvies. Hoewel dit koopadvies oordeelkundig en weloverwogen tot stand komt kan RubzAutomotive niet aansprakelijk worden gehouden voor defecten, schade of mankementen die ontstaan na de aankoop door Opdrachtgever.
7.2: Het risico van defecten, schade, mankementen of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de auto door aankoop en tenaamstelling in zijn of haar bezit is gekomen.
7.3: RubzAutomotive is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie als gevolg van de technische toestand, waarin de auto zich bevond tijdens en na de aankoop door Opdrachtgever.
7.4: Indien RubzAutomotive door grove nalatigheid toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de hoogte van deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van het traject, althans tot dat gedeelte van het traject waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.5: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld door de Opdrachtnemer.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1: Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
8.2: Partijen zullen eerst een beroep op de Rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Verkoop

Artikel 9: De aanbieding

9.1: De aanbieding van RubzAutomotive wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
9.2: De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende één werkdag van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 10: De overeenkomst

10.1: De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

10.2: Alle auto’s worden gekocht zoals gezien, bereden en akkoord bevonden en worden voetstoots, zonder enige vorm van garantie, geleverd aan de kopende partij.

10.3: In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
  toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
  prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
  van die auto;
 • de wijze van betaling;
 • dat het voertuig is gekocht zoals gezien, bereden en akkoord bevonden;
 • dat het voertuig voetstoots, zonder enige vorm van garantie wordt verkocht aan de kopende, geadresseerde partij;
 • dat de koper geattendeerd is op de Algemene Leveringsvoorwaarden, welke te vinden zijn op RubzAutomotive.nl.

Artikel 11: Prijswijzigingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Artikel 12: Risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper, zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 13: Overschrijding van de leveringstermijn

13.1: Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen, conform het Burgerlijk Wetboek III art. 1142.
13.2: Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
13.3: Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
13.4: Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1: De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper, zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
14.2: Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
14.3: De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1: Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70553149.
15.2: Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met RubzAutomotive.
15.3: De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.